Ποιος γιορτάζει σήμερα

26/02/2021
Ανατολή
Πορφύριος
Πορφυρία
Σεβαστιανός
Φώτιος
Φωτεινή
Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες!